Aktuální pravidla

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ LiS – platná k 1. 12. 2018

Preambule

LifeisSkill (LiS) je organizátorem mnoha her a soutěží pro děti a mládež ve věku 6 až 18 let.

Jako nezisková organizace vyhlašuje LiS soutěže dle svého uvážení a rozděluje ceny dle níže popsaných pravidel. Do soutěží jsou automaticky zapsáni všichni členové LiS, kteří se zároveň zaregistrovali jako soutěžící.

Všechny soutěže probíhají v duchu Fair play a ke všem soutěžícím LifeisSkill přistupuje rovně a považuje je za poctivé. I přes výše psané tvrzení, pokud se objeví případ nepoctivé soutěže, je jediným rozhodcem v dané věci ústav LifeisSkill, kdy případný postih volí dle vlastního uvážení od ztráty bodů, až po úplné vyloučení ze soutěží. Rozhodnutí LifeisSkill je konečné a neodvolatelné.

 Výhry poskytnuté do soutěží jsou realizovány z darů a příspěvků do ústavu LifeisSkill a jsou právně nevymahatelné.

 

Hlavní soutěž

Life is Skill organizuje mnoho soutěží, nicméně nosná je "Hlavní soutěž", která je celoroční. Každá soutěž trvá od 1. září do 31. srpna následujícího roku, kdy je sezona ukončena. Výjimku tvoří první ročník, který trvá od 1.2.2019 do 31.8.2019. Po ukončení soutěže je automaticky zahájena Hlavní soutěž na následující ročník. Vyhlášní výsledků probíhá vždy v prvním týdnu září.
Způsob registrace, účasti v soutěži a získávání bodů je popsán níže a je společný i pro další specifické soutěže, které jsou vyhlašovány samostatně.

 

Soutěže

Každá soutěž je vyhlášena zveřejněním na portálu LifeisSkill a v mobilní aplikaci LiSApp. Ve vyhlášení je vždy uveden název soutěže, termín zahájení, termín ukončení, informace kdo je do soutěže zařazen a samozřejmě výčet cen.

Pokud je potřeba další upřesnění, zejména podmínek odlišných od všeobecných pravidel soutěží LifeisSkill, je toto součástí vyhlášení. Po termínu zahájení soutěže je možno měnit podmínky pouze ve výjimečných a opodstatněných případech.

 

Souběh soutěží

LifeisSkill vyhlašuje soutěže dle svého uvážení a zcela běžné je, že je vyhlášeno více soutěží, které se časově překrývají. Pokud to pravidla vyhlášené soutěže neomezují, jsou všichni soutěžící účastni všech právě probíhajících soutěží.

 

Cíl soutěží

V každé vyhlášené soutěži je cílem nasbírat co největší počet LifeisSkill bodů. Body jsou získávány za aktivity soutěžících, zejména účast na sportovních trénincích a akcích, návštěvu zájmových kroužků, návštěvu kulturních akcí a různých zájmových míst.

Celkový přehled míst, kde je možné získat body je dostupný na portálu LifeisSkill a v mobilní aplikaci LiSApp.

 

Podstata soutěží

Podstatou soutěží LifeisSkill nejsou ani vědomostní ani dovednostní schopnosti, ale schopnost být vytrvalý, svědomitý a aktivní. V soutěžích LifeisSkill není potřeba být v jakékoliv disciplíně nejlepší, ale je nutno být aktivní při účasti na různých akcích a aktivitách. Za tyto účasti jsou body získávány. Tak i ten nejpomalejší běžec, plavec, nebo nejméně šikovný hokejista může v naší soutěži obsadit nejvyšší místa.

 

Soutěžící

Účastníkem soutěží LifeisSkill je každý člen, který se platně zaregistroval prostřednictvím LifeisSkill registračního formuláře na portálu LifeisSkill, případně registrací z mobilní aplikace LiSApp.

Soutěž je otevřena pro všechny účastníky, kteří nejpozději v den zahájení soutěže dosáhli 6 ti let věku a zároveň v den zahájení soutěže ještě nedosáhli 18 ti let věku. U soutěžících od 6 ti do 13 ti let je pro jejich registraci nutný souhlas rodičů v souladu s Evropským nařízením GDPR. Bez tohoto souhlasu není účast v soutěži možná.

Nezbytnou podmínkou účasti v soutěžích je držení chytrého mobilního telefonu, který umožňuje práci s mobilní Android aplikací LiSApp a zároveň je vybaven technologií NFC.

 

Soutěžní profil

Svojí registrací získá každý soutěžící svůj vlastní soutěžní profil. Tento profil je dostupný z portálu LifeisSkill a z mobilní aplikace LiSApp. V profilu jsou veškeré údaje o soutěžícím, všechny jeho získané body včetně přesného času, data a místa zisku, případně typ bodu. V profilu jsou tak uvedeny všechny soutěže, do kterých je soutěžící zařazen a jeho aktuální pořadí. Soutěžní profil je rozdělen na veřejnou a soukromou část. Veřejná je na portálu přístupná všem ostatním členům. Soukromá je dostupná pouze vybraným členům LifeisSkill.

 

Soutěžní bod

Během soutěže zlepšuje své pořadí soutěžící díky zisku soutěžních bodů. Body lze získat za různé aktivity, jejichž seznam je uveden na portálu LifeisSkill a v mobilní aplikaci LiSApp, kde je neustále rozšiřován. Vlastní bod je získán načtením ze samolepky LifeisSkill umístěné na určitém místě spojeném s aktivitou, popřípadě u odpovědné osoby. Načtení probíhá pomocí mobilní aplikace LiSApp technologií NFC. Každá nálepka reprezentující LifeisSkill body má svojí přesnou lokalitu a bodovou hodnotu. Načtení bodů probíhá okamžitě a po úspěšném načtení je zobrazena informace na displeji mobilu s nainstalovanou aplikací LiSApp. Pokud není dostupné funkční připojení k internetu, proběhne zápis získaných dat ve chvíli, kdy dojde k obnovení připojení a informace jsou do systému LifeisSkill předány k okamžité aktualizaci údajů.

 

Jak lze body získat (Kde)

Typy bodů

Bod za pravidelnou docházku do klubu. Člen jakéhokoli sportovního či zájmového klubu získává bod za účast na pravidelném tréninku nebo schůzce. Bod si načte na určeném místě pomocí svého mobilu.

Bod za sportovní aktivitu – Bod lze získat za návštěvu sportoviště mimo členství v klubu. Bod je získán po vstupu na sportoviště a načtení pomocí mobilního telefonu. Z jednoho sportoviště lze získat pouze 1 bod za den. Pokud jsou na sportovišti různé sporty a je-li to technicky možné, může být umožněno získání bodů z různých sportů jednoho sportoviště.

Bod za kulturní aktivitu – Bod za návštěvu kulturní akce. Je možné získat 1 bod z jedné akce za den.

Bod za ekologickou aktivitu – Bod za účast na ekologické akci. Je možné získat 1 bod z jedné akce za den.

Bod za zájmové místo – Bod je získán za návštěvu kulturní památky, nebo turistické atrakce. Například se jedná o hrad, zámek, tvrz, rozhlednu apod. Lze získat 1 bod za den.

Bod za naučný prostor – Bod je získán za návštěvu určitého naučného místa jako celku.

Bod speciální – V případě pořádání jednorázové akce jsou přiděleny speciální body. Hodnota bodů je dána náročností akce a je vždy zřetelně vyznačena na portálu LifeisSkill u vyhlášené akce.

 

Fair play

Všechny naše soutěže vedeme v duchu fair play. Cílem našich soutěží je získat co nejvíce bodů za různé aktivity.

Naše důvěra ve Vás je tak velká, že věříme, že nedojde k pokusu o neoprávněné získávání bodů ze stran soutěžících. Pokud někdo za Vás bod načte, když vy budete jinde, jestli se budete snažit načítat body opakovaně, či se snažit jakkoli vytvářet kopie našich nálepek, bude toto jednání považováno za porušení fair play.

Náš základní předpoklad je, že každý soutěžící přistupuje k našim soutěžím poctivě a žádného podvodu se nebude dopouštět. A my Vám všem opravdu věříme.

Nicméně pokud se o jakémkoli pokusu o manipulaci s body dozvíme, bude všem zúčastněným této manipulace okamžitě znemožněno v soutěži pokračovat, jejich účet bude zablokován a bude označen jako účet, který se pokusil o manipulaci s výsledky. Tato informace bude veřejná a dostupná všem členům LifeisSkill. (Souhlas  s tímto postupem potvrdí při registraci soutěžícího). Výhradní právo o této situaci rozhodovat má vedení LifeisSkill a proti rozhodnutí není žádný právní nárok na změnu, tj. rozhodnutí LifeisSkill je konečné.

 

Typy soutěží

Soutěž jednotlivců

Pokud člen LifeisSkill registrovaný jako soutěžící splňuje podmínky pro účast ve vyhlášené soutěži, je do ní automaticky zařazen. Soutěžící má právo účasti v soutěži, pokud je do ní zařazen, nicméně není jeho povinností soutěžit.

Soutěžící získává body v souladu se specifikací vyhlášené soutěže. Zisk bodů je dán celkovým součtem platně získaných bodů dle zadání soutěže a v daném termínu trvání soutěže.

 

Soutěž klubů/kroužků

Klub/kroužek, který je členem/parterem LifeisSkill se může účastnit klubových soutěží. Aby mohl být do soutěží zařazen, musí se zaregistrovat jako soutěžící klub.

Pro kluby jsou vyhlašovány samostatné soutěže podobně, jako v případě soutěží jednotlivců. U každé soutěže jsou vždy zveřejněna pravidla pro zisk platných bodů do klubové soutěže. Bodový zisk klubu je vždy počítán jako aritmetický průměr bodů platně získaných jednotlivými členy klubu. Pro aritmetický průměr se vždy vychází z počtu členů přihlášených do klubu v okamžiku zahájení soutěže. Na nové, či odhlášené členy se nebere zřetel. Do klubové soutěže jsou započítávány body pouze od členů, kteří byli členy v okamžiku zahájení soutěže.

 

Soutěž týmů

Pokud je vyhlášena soutěž týmů, jsou součástí vyhlášení i pravidla, jak jsou týmy tvořeny a kolik mají členů. Do každé soutěže se týmy musí zaregistrovat, tudíž nejsou účastni soutěže automaticky, jako v případě dalších soutěží.

Ve vyhlášení soutěže je určen i termín, do kdy se musí soutěžní tým zaregistrovat. Dodatečná registrace týmu není možná.

Soutěž týmů je určena zejména pro uskupení jednotlivých samostatných soutěžících bez ohledu na jejich příslušnost do klubu či lokality. Tým lze složit z jakýchkoli jednotlivců. Jedinou podmínkou je jejich registrace jako soutěžícího člena LifeisSkill.

 

Určení pořadí soutěžících

Pořadí soutěžících je dáno bodovým ziskem k okamžiku ukončení soutěže. Pořadí je ihned po ukončení soutěže zveřejněno na portálu LiS a v mobilní aplikaci LiSApp.

Vždy je zveřejněna celá výherní listina všech soutěžících. Soutěžící jsou uvedeni svým jménem, příjmením a obcí, kde je registrován.

 

Shoda bodů

V případě shody bodů na nevýherních místech se soutěžící dělí o určité pořadí vycházející z počtu soutěžících se shodným počtem bodů.

V případě shody bodů na výherních místech o pořadí rozhoduje čas získání bodů, tj. na vyšším pořadí se umístí soutěžící, který dříve dosáhl daného počtu bodů.

 

Výhry a jejich předávání

 

Na hráčském portálu a v mobilní aplikaci jsou zobrazovány všechny aktuální výhry, které jsou určeny pro účastníky soutěží LiS. V průběhu celé soutěžní sezóny jsou výhry postupně doplňovány a jejich počet se rozšiřuje.

Výhry jsou rozděleny rovným dílem na 2 části.

První část je určena pro nejúspěšnější účastníky soutěže a výhry jsou udělovány dle počtu získaných bodů postupně od nejúspěšnějšího soutěžícího k soutěžícím s menším počtem bodů. V případě shody počtu bodů rozhoduje čas získání posledního bodu, vždy na vyšším místě je účastník, který získal bod dříve.

Druhá část bodů je určena losováním. Do losování jsou zařazeni všichni účastníci, kteří v aktuální sezóně získali alespoň 20 bodů. Výhry se losují po skončení soutěžního období při oficiálním ceremoniálu. O účasti v losování jsou účastníci informováni prostřednictvím LiS informačního kanálu přímo do aplikace a zároveň je odeslán email zákonnému zástupci evidovanému v systému LiS. Všichni obeslaní soutěžící, kteří jsou zařazeni do losování se mohou účastnit slavnostního ceremoniálu a v případě vylosování je jím cena ihned předána. Pokud vylosovaný účastník není přítomen, bude mu cena odeslána po dohodě.

Celá výsledková listina je také zveřejněna v soutěžním portálu muj.lifeisskill.cz a také na informačním portálu www.lifeisskill.cz. Doplňkově též na ostatních komunikačních kanálech, jako je facebook, instagram a lokální tištěná periodika.

Případné získání dvou výher, jedné za vysoutěžené pořadí a druhé v losování, je v souladu s pravidly LiS.

Předání výher proběhne při oficiálním ceremoniálu, který bude vyhlášen nejpozději do 30 dnů po vyhodnocení výsledků. V případě, že se výherce nebude moci ceremoniálu účastnit, dojde k předání po dohodě se zástupci Life is Skill dodatečně.

Váš tým


Life is Skill

© 2018 - 2019 Life is Skill, z.ú., developer © 2018 - 2019 Henry Zilek